Институт за национална историја
English
Македонски
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести и настани
 • Одделенија на ИНИ
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско - турски период
  • Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
  • Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
  • Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
  • Балканолошко одделение
  • Одделението за Културна историја
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
   (студии од втор циклус)
   • ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
   • БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
   • БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
   • ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
   • ВОЕНА ИСТОРИЈА
   • ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
   • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
   • ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
  • Докторски
   (студии од трет циклус)
   • Историја на Македонија
   • Културна историја и географија на Македонија
 • Публикации
  • Гласник на ИНИ
  • Монографии
  • Зборници на документи
  • Магистерски трудови
  • Докторски трудови
 • Истражувања и проекти
  • Истражувања
   • 2017
   • 2018
   • 2019
  • Проекти
   • Реализирани проекти
   • Тековни проекти
Одделение за античка и средновековна историја
Одделение за османско - турски период
Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
Балканолошко одделение
Одделението за Културна историја

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОВА И НАЈНОВА ИСТОРИЈА
(1941 – 1991)Како што во текот на своето седумдецениско постоење и работење Институтот се менува и се развива во согласност со општествените промени, така и ова одделение ја менува својата физиономија, името и дијапазонот на хронолошкото проучување на историските настани од почетокот на Втората светска војна, па сè до современите случувања. Имајќи ја предвид кадровската екипираност и научно-стручната подготвеност на неговите соработници, тоа отсекогаш било стожер и едно од носечките одделенија на Институтот кога станува збор за новата и за најновата национална историја. Неговите соработници од различни аспекти научно обработуваат и проучуваат разновидни проблемско-тематски содржини од наведените области, како и други теми поврзани со националната историја на македонскиот народ и на етничките заедници. Во ова одделение работеле, а и денес работат голем број докажани и видни научни работници, некои од нив добитници на странски стипендии од реномирани европски и светски универзитети, фондации и институти, потоа добитници на највисоки државни награди, како и членови на МАНУ.

Одделението е расадник на млад кадар, кој под менторство на постарите колеги продолжува да ја изучува националната историја како составен дел на европската историја. Значаен придонес на соработниците од одделението претставува нивната ангажираност во реализацијата на национални и на меѓународни научни микро и макропроекти чиј носител е Институтот, како и богатата продукција на научни монографии, зборници на документи, прилози во зборници од научни симпозиуми, во Гласникот и во други списанија, студии и друг вид историски публикации. Покрај тоа, научниот кадар од ова одделение активно учествува и во наставниот процес во рамките на акредитираните програми за студиите од втор и од трет циклус.


проф. д-р Марјан Димитријевски (раководител)

проф. д-р Ѓорѓи Малковски

проф. д-р Лилјана Пановска

проф. д-р Љубица Јанчева

проф. д-р Катерина Сарова-Мирчевска

вон. проф. д-р Габриела Топузовска

вон. проф. д-р Александар Симоновски

вон. проф. д-р Марјан Иваноски

вон. проф. д-р Александар Литовски

доц. д-р Невен Радически


Институт за национална историја

Финансирано од
Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ