Институт за национална историја
English
Македонски
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести и настани
 • Одделенија на ИНИ
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско - турски период
  • Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
  • Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
  • Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
  • Балканолошко одделение
  • Одделението за Културна историја
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
   (студии од втор циклус)
   • ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
   • БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
   • БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
   • ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
   • ВОЕНА ИСТОРИЈА
   • ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
   • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
   • ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
  • Докторски
   (студии од трет циклус)
   • Историја на Македонија
   • Културна историја и географија на Македонија
 • Публикации
  • Гласник на ИНИ
  • Монографии
  • Зборници на документи
  • Магистерски трудови
  • Докторски трудови
 • Истражувања и проекти
  • Истражувања
   • 2017
   • 2018
   • 2019
  • Проекти
   • Реализирани проекти
   • Тековни проекти
Одделение за античка и средновековна историја
Одделение за османско - турски период
Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
Балканолошко одделение
Одделението за Културна историја

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КУЛТУРНА ИСТОРИЈАОдделението врши организирано истражување на културната историја како научна област и специјалистичко истражување на: комплексот вредности создавани низ културните слоеви во македонската културна историја, етнокултурниот идентитет истражуван низ развојните фази на писменоста и книжевно-просветниот развиток, материјалната култура и уметност, историските аспекти на народната култура и духовно-конфесионалниот живот, процесот на афирмацијата на националниот ентитет со осврт на културно-историскиот процес на создавањето на нацијата, како и миграциските движења и културните пројави и процеси на иселеништвото, со комбиниран интердисциплинарен пристап и современи научноистражувачки методи, вклучувајќи ја и историската антропологија. Научниот кадар од ова одделение учествува и во наставниот процес во рамките на акредитираните програми за студиите од втор и од трет циклус.


проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска (раководител)

проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска

проф. д-р Драгица Поповска

асс. м-р Јетон Доко


Институт за национална историја

Финансирано од
Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ