Институт за национална историја
English
Македонски
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести и настани
 • Одделенија на ИНИ
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско - турски период
  • Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
  • Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
  • Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
  • Балканолошко одделение
  • Одделението за Културна историја
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
   (студии од втор циклус)
   • ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
   • БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
   • БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
   • ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
   • ВОЕНА ИСТОРИЈА
   • ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
   • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
   • ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
  • Докторски
   (студии од трет циклус)
   • Историја на Македонија
   • Културна историја и географија на Македонија
 • Публикации
  • Гласник на ИНИ
  • Монографии
  • Зборници на документи
  • Магистерски трудови
  • Докторски трудови
 • Истражувања и проекти
  • Истражувања
   • 2017
   • 2018
   • 2019
  • Проекти
   • Реализирани проекти
   • Тековни проекти
Постдипломски
(студии од втор циклус)
Докторски
(студии од трет циклус)
ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
ВОЕНА ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
I семестар
Задолжителни предмети
(3 предмети)
ЕКТС
1. Балканот во периодот на 19 и почетокот на 20 век ( до Првата светска војна)10
2. Методологија на научно-истражувачка работа10
3. Македонија во периодот на 19 и почетокот на 20 век ( до Првата светска војна)10
ВКУПНО КРЕДИТИ ЗА I СЕМЕСТАР30
II семестар
Изборни предмети
Се избираат 2 изборни предмети од понудената листа на 6 изборни предмети (Студентите имаат можност да избираат 1 предмет од заедничката листа на изборни предмети на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје).
ЕКТС
1. Процесот на создавање на албанската држава (1878-1912)5
2. Историја на Србија во 19 век до Првата светска војна5
3. Националноослободителните движења кај балканските народи5
4. Преродбата и културните процеси кај балканските народи во 19 век до Првата светска војна5
5. Процесот на создавање на бугарската држава во 19 век до Првата светска војна5
6. Историја на Грција во 19 век до Првата светска војна5
Магистерски труд20
ВКУПНО КРЕДИТИ ЗА II СЕМЕСТАР30
ВКУПНО КРЕДИТИ ЗА I И II СЕМЕСТАР60

Институт за национална историја

Финансирано од
Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ