Институт за национална историја
English
Македонски
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести и настани
 • Одделенија на ИНИ
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско - турски период
  • Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
  • Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
  • Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
  • Балканолошко одделение
  • Одделението за Културна историја
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
   (студии од втор циклус)
   • ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
   • БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
   • БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
   • ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
   • ВОЕНА ИСТОРИЈА
   • ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
   • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
   • ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
  • Докторски
   (студии од трет циклус)
   • Историја на Македонија
   • Културна историја и географија на Македонија
 • Публикации
  • Гласник на ИНИ
  • Монографии
  • Зборници на документи
  • Магистерски трудови
  • Докторски трудови
 • Истражувања и проекти
  • Истражувања
   • 2017
   • 2018
   • 2019
  • Проекти
   • Реализирани проекти
   • Тековни проекти
Постдипломски
(студии од втор циклус)
Докторски
(студии од трет циклус)
ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
ВОЕНА ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
I семестар
Задолжителни предмети
(3 предмети)
ЕКТС
1. Социјално-економска историја на Македонија10
2. Методологија на научно-истражувачка работа10
3. Балканот XIX-XX век, со осврт на миграционите движења10
ВКУПНО КРЕДИТИ ЗА I СЕМЕСТАР30
II семестар
Изборни предмети
Се избираат 2 изборни предмети од понудената листа на 5 изборни предмети (Студентите имаат можност да избираат 1 предмет од заедничката листа на изборни предмети на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје).
ЕКТС
1. Урбана и рурална историја во Македонија5
2. Социјално-економските прилики во Вардарска Македонија (1912-1941)5
3. Социјално-економската положба на Македонија за време на Втората светска војна5
4. Социјално-економски промени во НРМ/СРМ по Втората светска војна5
5. Социјално-економски прилики во Република Македонија по 1991 година5
Магистерски труд20
ВКУПНО КРЕДИТИ ЗА II СЕМЕСТАР30
ВКУПНО КРЕДИТИ ЗА I И II СЕМЕСТАР60

Институт за национална историја

Финансирано од
Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ