Институт за национална историја
English
Македонски
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести и настани
 • Одделенија на ИНИ
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско - турски период
  • Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
  • Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
  • Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
  • Балканолошко одделение
  • Одделението за Културна историја
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
   (студии од втор циклус)
   • ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
   • БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
   • БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
   • ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
   • ВОЕНА ИСТОРИЈА
   • ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
   • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
   • ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
  • Докторски
   (студии од трет циклус)
   • Историја на Македонија
   • Културна историја и географија на Македонија
 • Публикации
  • Гласник на ИНИ
  • Монографии
  • Зборници на документи
  • Магистерски трудови
  • Докторски трудови
 • Истражувања и проекти
  • Истражувања
   • 2017
   • 2018
   • 2019
  • Проекти
   • Реализирани проекти
   • Тековни проекти
Гласник на ИНИ
Монографии
Зборници на документи
Магистерски трудови
Докторски трудови

Гласник на ИНИ, год. 64, бр.2, Скопје, 2020
Гласник на ИНИ, год. 64, бр.2, Скопје, 2020
Гласник на ИНИ, год. 64, бр.2, Скопје, 2020

Гласник на ИНИ, год. 64, бр.1, Скопје, 2020
Гласник на ИНИ, год. 64, бр.1, Скопје, 2020
Гласник на ИНИ, год. 64, бр.1, Скопје, 2020

Гласник на ИНИ, год. 62, бр.1-2, Скопје, 2018
Гласник на ИНИ, год. 62, бр.1-2, Скопје, 2018
Гласник на ИНИ, год. 62, бр.1-2, Скопје, 2018

Гласник на ИНИ, год. 63, бр.1-2, Скопје, 2019
Гласник на ИНИ, год. 63, бр.1-2, Скопје, 2019
Гласник на ИНИ, год. 63, бр.1-2, Скопје, 2019

Гласник на ИНИ, год. 61, бр.1, Скопје, 2017
линк за превземање: https://1drv.ms/b/s!AvqpGwyFom8xaYVfIehBhV41dQ0

Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски)
Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски)

линк за превземање


Гласник на ИНИ, год. 60, бр.1, Скопје, 2016.
Гласник на ИНИ, год. 60, бр.1, Скопје, 2016.
Гласник на ИНИ, год. 60, бр.1, Скопје, 2016.

Гласник на ИНИ, год. 60, бр. 2, Скопје, 2016.
Гласник на ИНИ, год. 60, бр.2, Скопје, 2016.
Гласник на ИНИ, год. 60, бр. 2, Скопје, 2016.

Балканот: луѓе, војни и мир. Редакциски одбор Драги Ѓорѓиев и др. Скопје: Институт за национална историја, 2015.
Балканот: луѓе, војни и мир. Редакциски одбор Драги Ѓорѓиев и др. Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Музафер Бислими, Границата на Албанија и манастирот Св.Наум:1912 - 1925 (документи) / Muzafer Bislimi, Kufiri me Shqipërinë dhe çështja e Shën Naumit: 1912 - 1925 (dokumente), Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Драгица Поповска, Споменикот, меморијата и идентитетот, Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Рускиот императорски конзулат во Битола: 1861 - 1915, (уредник м-р Бранкица Спасева, редакција проф. д-р Драги Ѓорѓиев и др.), Свети Николе: Меѓународен славјански универзитет “Г.Р.Державин“ и Институт за национална историја, 2015.

Гласник на ИНИ, год. 59, бр.1-2, 2015 година
Гласник на ИНИ, год. 59, 2015 година
Гласник на ИНИ, год. 59, бр.1-2, 2015 година

Миграциите на Балканот. Билатерални истражувања. Редактор: Билјана Ристовска-Јосифовска, Институт за национална историја, Скопје, 2011.
Миграциите на Балканот. Билатерални истражувања. Редактор: Билјана Ристовска-Јосифовска, Институт за национална историја, Скопје, 2011.

Балканот и Русија. Општото и специфичното во историскиот и културниот развиток (прилози од заедничкиот проект помеѓу Институтот за национална историја и Институтот за славистика при РАН). Редакција: Б. Ристовска-Јосифовска (Уредник), Т. Чепреганов, Е. Гускова, М. Проскурнина, Скопје, 2010.
Балканот и Русија. Општото и специфичното во историскиот и културниот развиток (прилози од заедничкиот проект помеѓу Институтот за национална историја и Институтот за славистика при РАН). Редакција: Б. Ристовска-Јосифовска (Уредник), Т. Чепреганов, Е. Гускова, М. Проскурнина, Скопје, 2010.

Македонскиот XVIII и првата половина на XIX век (статии и прилози)
автор: Милка Здравева
година: 2014

Виенска „стапица“: историја на преговорите меѓу СССР и ВМРО на Тодор Александров
Автор: Ленина Жила
година: 2014

Гласник на ИНИ, год.58, 2014 година
Гласник на ИНИ, год.58, 2014 година

Охридско-дебарското септемвриско востание од 1913 година, Скопје 2014

Гласник на ИНИ, год.57, 2013 година
Гласник на ИНИ, год.57, 2013 година

Историја на институтот за национална историја, Скопје 2013

Велика Британија и Македонија: документи (1918-1940), Скопје 2012

Историја на македонскиот народ, Скопје 2008

Каталог на објавени изданија на Институтот за национална историја
Каталог на објавени изданија на Институтот за национална историја

Гласник на ИНИ 2012 година
Гласник на ИНИ 2012 година

Гласник на ИНИ 2011 година
Гласник на ИНИ 2011 година

Институт за национална историја

Финансирано од
Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ