Институт за национална историја
English
Македонски
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести и настани
 • Одделенија на ИНИ
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско - турски период
  • Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
  • Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
  • Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
  • Балканолошко одделение
  • Одделението за Културна историја
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
   (студии од втор циклус)
   • ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
   • БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
   • БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
   • ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
   • ВОЕНА ИСТОРИЈА
   • ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
   • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
   • ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
  • Докторски
   (студии од трет циклус)
   • Историја на Македонија
   • Културна историја и географија на Македонија
 • Публикации
  • Гласник на ИНИ
  • Монографии
  • Зборници на документи
  • Магистерски трудови
  • Докторски трудови
 • Истражувања и проекти
  • Истражувања
   • 2017
   • 2018
   • 2019
  • Проекти
   • Реализирани проекти
   • Тековни проекти
Истражувања
Проекти
Реализирани проекти
Тековни проекти

Реализирани проекти

2009 - 2015 година

1. „Дефинирање на историските процеси во Македонија во раниот среден век (6-10 век)“ - главен истражувач: проф. д-р Митко Панов


2. „Миграционите процеси на Мијаците на Балканот“ - главен истражувач проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска


3. „Хигиенско-здравствените прилики во Македонија во 19 век“ - главен истражувач: проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска


4. „Економската политика на Извршниот совет на СРМ 1963-1991“ - главен истражувач проф. д-р Љубица Јанчева


5. „Жените робинки во Македонија во време на турското владеење“ - главен истражувач проф. д-р Јован Јанев


6. „Културно-просветното здружување на македонските студенти во друштвата “Вардар” во Загреб, Белград и Скопје (1935-1937)“ - главен истражувач проф. д-р Симо Младеновски


7. „Српската интелегенција за македонското прашање (1903-1913)“ - главен истражувач проф. д-р Македонка Митрова.2010-2012 година

1. „Британската дипломатија и идеите за федерации, унии, конфедерации во Југоисточна Европа 1041-1945“ - главен истражувач проф. д-р Тодор Чепреганов


2. „Специјалниот комитет на Обединетите нации за Балканот и Граѓанската војна во Грција (1947-1949)“ - главен истражувач проф. д-р Лилјана Пановска


3. „Јавни институции во Османлиската империја: бањи и амами во Македонија во време на Османлиското владеење“ - главен истражувач проф. д-р Амет Шериф


4. „Македонците во Албанија (1912-1991)“ - главен истражувач проф. д-р Катерина Тодороска


5. „Монаштвото во Македонија: историско-културолошки аспект“ - главен истражувач проф. д-р Маја Ангеловска-Панова


6. „Егејска и Пиринска Македонија: населби и население 15-16 век“ - главен истражувач проф. д-р Драги Ѓоргиев


7. „Албанското прашање во Османлискиот парламент 1908-1912“ - главен истражувач проф. д-р Музафер Бислими


8. „Македонските лекарственици од 19 век“ - главен истражувач проф. д-р Лилјана Гушевска


9. „Преспанско-деволската област во средниот век, 1 дел“ - главен истражувач проф. д-р Тони Филипоски


10. „Репатријација на Македонците од Егејскиот дел на Македонија од источно-европските земји во СР Македонија од средината на 50-тите до 70-тите години на минатиот век“- главен истражувач проф. д-р Катерина СароваМеѓународни проекти:

1. „Динамика на движење на работната сила на Балканот“ - проект помеѓу Институтот за национална историја и Етнографскиот институт при Бугарската академија на науките


2. ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ПРОГРАМАТА ФП-7

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION RESEARCH EXECUTIVE AGENCY, SP3-People, Support for training and career development of researches (Marie Curie), International Research Staff Exchange Sceme (IRSES)- FP7-PEOPLE-2011-IRSIES, Grant Agreement Number 295167, Memoryrow: Politics of Memory and Cultures of the Russian-Ottoman War 1877/1878: From Divergence to Dialogue.


Институт за национална историја

Финансирано од
Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ